1479361685833824
top of page

KVKK Aydınlatma Politikası

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Bilgilendirme
Faura Club olarak kişisel verilerinize önem veriyoruz. Bu kapsamda başta özel hayatın gizliliği olmak üzere hangi ürün ve hizmetlerimizi kullanırsa kullansın tüm müşterilerimizin temel hak ve özgürlükleri ile kişisel verilerinin korunması amacıyla düzenlenen 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında duyuru metnini bilgilerinize sunarız.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Faura Club olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz aşağıda açıklandığı çerçevede; işlenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere aktarılabilecektir.


Kişisel verilerin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri:   hizmet verdiğimiz kişilerin bilgilerini tespit için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek; elektronik veya kağıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek; mevzuat ve diğer otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak; talep edilen / diğer Kuruluşumuz ürün / hizmetlerini sunabilmek ve akdettiğiniz sözleşmenin gereğini yerine getirmektir.


Yukarıda belirtilen amaçlarla, kişisel verilerin aktarılabileceği kişi / kuruluşlar:  tüm kamu tüzel kişiler, ana hissedarımız, doğrudan / dolaylı yurtiçi / yurtdışı iştiraklerimiz, işbirliği yaptığımız, program ortağı kuruluşlar, yurtiçi / yurtdışı iş ortaklarımız ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer tüm 3. kişiler ve tüm resmi mercilerdir.


Kişisel verilerin toplanma yöntemi:  Temsilcilerle görüşme, internet sitesi, formlar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

 


Etkinliklerimize katılan katılımcılar; Faura Club’ın kamera, fotoğraf makinesi ve/veya ses kayıt cihazı kullanılarak katılımcının görüntüsünün ve/veya ses kaydımın alınmasına, bu kayıtların ve tüm görsellerin; Faura Club’ın diğer etkinlik ve hizmetleri için tanıtım, sosyal medya, youtube ve internet platformlarında kullanılmasına muvafakat etmiş sayılmaktadır.


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. maddesi gereği kullanıcı hakları: Kuruluşumuza başvurarak, kişisel verilerinizin;
a) işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
e) KVKK'nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Kişisel verileriniz 2 (iki) yıl süreyle dijital olarak saklanmakta olup, bu süre sonunda silinmektedir.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı olarak Şirketimize iletebilirsiniz. KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi Adalet Mah. Manas Bul. No:39 Folkart Towers B Kule Kat:3107 Bayraklı/İzmir-TÜRKİYE”  ve info@fauraclub.com adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya e-posta olarak gönderebilirsiniz.

Faura Club KVK Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Bilgilerinize Sunarız.

Saygılarımızla

Faura Club Offical Logo
bottom of page